Advert

Şan­lı­ur­fas­por yine sa­hip­siz kaldı

Şan­lı­ur­fas­por Kulüp Baş­kan Adayı Meh­met Yıl­maz, "Başka aday­la­rın da Şan­lı­ur­fas­por baş­kan­lık ya­rı­şın­da ol­ma­la­rı­nı ve ta­kı­ma sahip çık­ma­la­rı­nı is­ter­dim. Şan­lı­ur­fas­por'un sa­hip­siz kal­ma­ma­sı için hem­şeh­ri­le­ri­mi ta­kı­mı­mı­za sahip çık­ma­ya davet edi­yo­rum." dedi.

Şan­lı­ur­fas­por yine sa­hip­siz kaldı
Bu içerik 225 kez okundu.

Geç­ti­ği­miz sezon Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) 2. Lig Kır­mı­zı Grup­ta mü­ca­de­le eden Şan­lı­ur­fas­por, maddi ola­rak çok zor gün­ler ge­çir­di. Bu ne­den­le sarı ye­şil­li takım, kong­re­ye gitme ka­ra­rı aldı. Ancak Şan­lı­ur­fas­por Kulüp Baş­kan­lı­ğı­na sa­de­ce Meh­met Yıl­maz aday oldu. Dün ya­pı­lan kong­re­ye ise hiç kimse ka­tıl­ma­dı. Şan­lı­ur­fas­por bir kez daha sa­hip­siz bı­ra­kı­lın­ca, ye­ter­li ço­ğun­lu­ğun sağ­la­na­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le kong­re er­te­len­di. Kong­re 16 Ha­zi­ran'da saat 10:00'da Urfa City AVM Meh­met Akif İnan Kon­fe­rans sa­lo­nun­da ço­ğun­luk aran­mak­sı­zın ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

'Şan­lı­ur­fas­por sa­hip­siz kal­ma­sın’
Konu ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma yapan Şan­lı­ur­fas­por Kulüp Baş­kan adayı Meh­met Yıl­maz, "Gönül is­ter­di ki başka aday­la­rın da Şan­lı­ur­fas­por baş­kan­lık ya­rı­şın­da ol­ma­la­rı­nı ve Şan­lı­ur­fas­por’a sahip çık­ma­la­rı­nı. 50 yıl­lık çınar ağa­cı­mız sa­hip­siz kal­ma­sın diye. Şan­lı­ur­fas­por'un eski yö­ne­ti­min­de baş­kan yar­dım­cı­sıy­dım. Bugün de baş­kan­lık için aday oldum. Bu sü­reç­te, bütün hem­şeh­ri­le­ri­mi Şan­lı­ur­fas­por’a sahip çık­ma­ya davet edi­yo­rum. Şan­lı­ur­fas­por ola­ğan kong­re­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için gel­dik ve ye­ter­li ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­dı­ğı için kong­re­miz, 16 Ha­zi­ran ta­ri­hi­ne er­te­len­di. Bu sü­reç­te Şan­lı­ur­fas­por için başta mülki idare amir­le­ri olmak üzere ge­rek­li gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Sayın Va­li­miz başta olmak üzere Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Zey­nel Abi­din Be­yaz­gül ile gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­dik." diye ko­nuş­tu. 

‘Şan­lı­ur­fas­por'un en önem­li so­ru­nu maddi kay­na­ğı­nın ol­ma­yı­şı'
Yıl­maz, "Şan­lı­ur­fas­por’un en önem­li so­ru­nu maddi gelir kay­nak­la­rı­nın ol­ma­yı­şı. Bu ko­nu­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler hak­kın­da biz­ler de ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Şu ana kadar Şan­lı­ur­fas­por’un sı­kın­tı­sı sabit ge­li­rin ol­ma­yı­şı ve her de­fa­sın­da top­la­ma usulü ile elde edi­len ge­lir­ler oldu. Bu ko­nu­da biz­ler de hep bir­lik­te Şan­lı­ur­fas­por için hep el ele ve­re­rek ta­kı­mı­mı­za sahip çık­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Yeni bir yö­ne­tim oluş­tu­ra­ca­ğız. Güzel de­ği­şik­lik­ler ge­ti­re­ce­ğiz. İnşal­lah çok güzel şey­ler ola­cak ve Şan­lı­ur­fas­por’un ye­ni­den ayağa kalk­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız." şek­lin­de ko­nuş­tu. 

‘Şan­lı­ur­fas­por'un kay­nak­la­rı­nı ye­ni­den ta­kı­ma ka­zan­dı­ra­ca­ğız'
Takım için he­def­le­ri­ni de açık­la­yan Baş­kan adayı Meh­met Yıl­maz, şöyle ko­nuş­tu: 
"Şan­lı­ur­fas­por’a baş­kan ol­du­ğu­muz tak­dir­de be­lir­le­di­ği­miz bazı he­def­le­ri­miz var. Ha­zır­la­dı­ğı­mız çok ciddi 10 adet pro­je­miz var. Özel­lik­le Şan­lı­ur­fas­por’a ka­lı­cı gelir kay­nak­la­rı oluş­tu­ra­ca­ğı­mız kay­nak­la­rı­mız var. 
Bu kay­nak­la­rın geri alın­ma­sı Şan­lı­ur­fas­por’a ciddi ma­na­da zarar ver­miş oldu. Biz­ler bu ko­nu­da ciddi atı­lım­lar dü­şü­nü­yo­ruz. Ön­ce­lik­le ilk etap­ta ge­li­ri Şan­lı­ur­fas­por’a ait ola­bi­lecek 3 adet şeh­rin be­lir­li yer­le­rin­de spor ma­ğa­za­sı dü­şü­nü­yo­ruz. Bun­la­rı şe­hir­de bu­lu­nan Büyük alış­ve­riş mer­kez­le­rin­de ve işlek cadde üze­rin­de ku­rul­ma­sı­nı plan­lı­yo­ruz.

Ay­rı­ca Şan­lı­ur­fas­por’a ait halı sa­ha­la­rı­mız var. Bun­la­rı geri al­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız ola­cak. Yine Şan­lı­ur­fas­por’a ait iki adet pet­rol is­tas­yo­nu­mu­zu ku­lü­bü­mü­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Ay­rı­ca 11 Nisan stad­yu­mun­da bu­lu­nan yine ku­lü­be ait ye­ri­miz vardı, şu anda yeşil alan ola­rak gö­rül­mek­te, bun­la­rı da Şan­lı­ur­fas­por’a ye­ni­den ka­zan­dır­ma­yı plan­lı­yo­ruz.
Ciddi bir kay­nak İnşal­lah sağ­la­na­cak­tır. İlk etap­ta seçim sü­re­ci­ni ge­ri­de bı­rak­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu sü­re­cin ar­dın­dan hemen ça­lış­ma­la­rı­mı­za hızlı bir şe­kil­de baş­la­ya­ca­ğız. He­def­le­ri­mi­ze emin adım­lar ile iler­le­ye­ce­ğiz. 

Tabi ki bun­la­ra ek ola­rak daha fark­lı pro­je­le­ri­miz de var. Gerek Sayın Va­li­miz Ab­dul­lah Erin ile olsun ge­rek­se ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Zey­nel Abi­din Be­yaz­gül ile olsun çok güzel pro­je­ler ge­liş­ti­re­rek Şan­lı­ur­fas­por’umuzu hak et­ti­ği yer­le­re ta­şı­ya­ca­ğız."
Bülent Karaca / Urfa Değişim

 
Şan­lı­ur­fas­por yine sa­hip­siz kaldı 63URFAHABER.COM
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Karakeçili: ‘Altyapı ve tesisler olmadan sporcu yetişmez’
Karakeçili: ‘Altyapı ve tesisler olmadan sporcu yetişmez’
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı